Welche Stromversorgungsmethoden gibt es beim Elektrozaungerät?

Welche Stromversorgungsmethoden gibt es beim Elektrozaungerät?

  1. Wir haben 3 Typen: DC 12V, AC 110V-240V und Solar 12V.